Algemene voorwaarden

 

Bij de inzet van diensten door Koopman Optima (hierna KO genoemd) gelden de volgende algemene voorwaarden. Voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

 

 1. De persoon waarmee het contact binnen de organisatie van de opdrachtgever is, wordt geacht gemachtigd te zijn afspraken te maken en een overeenkomst aan te gaan namens de De naam van de contactpersoon wordt onderaan de offerte vermeld.
 2. Uitgebrachte offertes hebben een geldigheidstermijn van vier weken na dagtekening. De verplichting tot levering ontstaat pas bij accordering van de offerte. Indien KO een offerte uitbrengt aan een derde die een mogelijke uitvoering van de eerder uitgebrachte offerte in de weg staat, wordt de contactpersoon van de opdrachtgever daarover geïnformeerd.
 3. Beide partijen spannen zich in om bij de start van de opdracht tot een zo zorgvuldig mogelijk geformuleerde opdrachtverstrekking te komen.
 4. De opdrachtgever stelt alle voor de uitvoering van de opdracht relevante informatie c.q. documenten ter beschikking.
 5. Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk, stelt de opdrachtgever personele ondersteuning beschikbaar ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
 6. Indien voor de uitvoering van de opdracht ondersteuning door de inschakeling van derden noodzakelijk is, treedt KO daaraan voorafgaand met opdrachtgever in overleg.
 7. KO draagt zorg voor een professionele en zo optimaal mogelijke uitvoering van de opdracht.
 8. Om de kwaliteit te borgen, vinden regelmatig tussentijdse evaluaties plaats, zeker indien daar aanleiding toe is.
 9. Indien tussentijds bijstelling van de opdracht noodzakelijk blijkt, treden beide partijen daarover met elkaar in overleg.
 10. De verwachte duur van de opdracht wordt bij de opdrachtverstrekking besproken. Indien de opdrachtgever de inzet van KO wenst te beëindigen, informeert hij KO daarover uiterlijk vier weken voor de laatste dag waarop gebruik wordt gemaakt van de diensten van KO. De door KO te hanteren opzegtermijn bedraagt drie maanden.
 11. Indien KO de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht niet kan garanderen, bijvoorbeeld door overmacht, zal in goed overleg met de opdrachtgever een alternatief worden gezocht in de zin van uitvoering van de opdracht door anderen. Desgewenst stelt KO daartoe het eigen netwerk beschikbaar.
 12. Indien de opdracht op basis van een rechtelijke uitspraak onprofessioneel en onzorgvuldig blijkt te zijn uitgevoerd, is KO daarvoor verantwoordelijk. Aansprakelijkheid wordt beperkt tot 30% van het honorarium dat KO voor de werkzaamheden heeft ontvangen of ontvangt, met terugwerkende kracht voor een periode van maximaal een halfjaar van de feitelijke inzet.
 13. KO is niet aansprakelijk voor een onvoldoende uitvoering van een opdracht als dat te wijten is aan overmacht, onvoldoende informatieverstrekking door de opdrachtgever dan wel door onvoldoende ondersteuning en/of medewerking bij de uitvoering van de opdracht.
 14. Tarieven staan vermeld in de opdrachtverstrekking. Voor zover niet anders vermeld, zijn de tarieven inclusief alle reis- en verblijfkosten en exclusief BTW. Tarieven gelden voor de in eerste instantie overeengekomen duur van de opdracht waarbij jaarlijks indexering kan plaatsvinden per 1 januari.
 15. KO factureert tweewekelijks de werkelijk gemaakt uren. Op de factuur worden de gemaakte uren per werkdag weergegeven.
 16. Bij facturering wordt een betalingstermijn van vier weken gehanteerd.
 17. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Mogelijk incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 18. Bij een professionele uitvoering van de opdracht door KO hoort een geheimhoudingsplicht ten aanzien van vertrouwelijke informatie van opdrachtgever. Van KO mag de opdrachtgever verwachten dat integer wordt omgegaan met alle beschikbare informatie.
 19. Van door KO vervaardigde producten, behoudt KO het intellectueel eigendom. Openbaarmaking van documenten die door KO zijn vervaardigd, kan alleen met toestemming van KO. Gebruik binnen de eigen organisatie is vanzelfsprekend toegestaan.
 20. Op alle tussen opdrachtgever en KO gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 21. Mogelijke geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de vestigingsplaats van KO zich bevindt.